I denna avdelning finner ni användbara tips, lathundar och rekommendationer.

Användarforum
Forum Naronic kan ni diskutera, hjälpa eller bara "snacka" om Lon, Naronic och fastighetsautomation.

Böcker
Följande böcker finns och kan beställas från Naronic:
LonHandboken - svensk,
Installation HandBook - engelsk,
LonWorks Technology - engelsk,
Fastighetsägare - svensk,


Demonstrations-, övningsprodukter
LonMark Sweden
har tagit fram ett demonstrationskit bestående av:
3 st Noder på ett kretskort med olika funktioner
1 st USB-nätverksinterface
1 st LonHandBok
1 st Installationsprogram (demo)
1 st OPC-serverprogram (demo)

Ovanstående kit säljes för endast 3500 kr + moms och frakt.
Skolor kan även köpa ovanstående kit men får då ytterligare
23 böcker och en utbildningsdag för en lärare på köpet.

Projektering
Projekteringsförslag (ej klar!)

Kraftförsörjning

Programvara
Relationen: Naronic SW-artikelnr/LonMark SPID
Installation av Naronic Resursfiler
Nodeutil (ej klar!)
Hur man lägger till SNVT's i en XIF med LonMaker
Hur man ökar antalet "Credits" i LonMaker

Produkter/mekanik/installation
Terminering av LonWorksnätverk (ej klar!)
KraftförsörjningProjekteringsförslag

Styrning av belysning i rum/kontorsmodul
Ingående komponenter: Adect närvarodetektor, Dali-armatur och en konventionell tryckknapp.

Genom att installera armaturer med HF-don som är Dali-baserade kan man med få komponenter skapa ett komplett belysningssystem. Ett Dali-don från Helvar matar ut kraft som är tillräckligt för att försörja en Dali-baserad Adect närvarodetektor. Till detektorn ansluts en jalusibrytare (1pol/2pol), man har då fått en närvarokontrollerad belysningsstyrning som kan dimmras upp och ned efter eget önskemål. Lägger man till en Adect luxsensor får man ett komplett konstantljussystem, allt till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Observera att man måste tillse att leverantören av armaturerna har gjort sitt jobb korrekt och inte kopplat in för många don på strömförsörjning plus att de måste vara korrekt kopplade med avseende på +/-. Om detta inte sker blir det stora problem på Dalibussen. En beprövad lösning är att se till att inga don är levererade som strömförsörjande men att man sedan på plats under kontrollerade former kopplar in det antal don som behövs.Styrning av värme/kyla/ljus i rum/kontorsmodul
Ingående komponenter: Zono rumskontroller, Kylbaffel, vaxpropp, Dali-armatur,konventionell tryckknapp och en Adect närvarodetektor.

...Snabb driftsättning av Dali-installationer med Naronic's produkter
Ingående komponenter: Dali-armaturer och produkter från Naronic med Dali-utgångar.

Dali adresseras "normalt" genom gruppadressering, max 16st. Om man istället kan adressera alla ingående noder i ett rum med "broadcast" vilket alla Dali-armaturer stödjer behövs det inte göras någon drifttagning på Dali-sidan med tilldelning av adresser mm. Detta förfarande kräver dock att endast de don som tillhör belysningszonen finns på den lokala Dali-slingan. Observera att man måste tillse att leverantören av armaturerna har gjort sitt jobb korrekt och inte kopplat in för många don på strömförsörjning plus att de måste vara korrekt kopplade med avseende på +/-. Om detta inte sker blir det stora problem på Dalibussen. En beprövad lösning är att se till att inga don är levererade som strömförsörjande men att man sedan på plats under kontrollerade former kopplar in det antal don som behövs.Kraftförsörjning

Alla Naronic's egna produkter kan kopplas för driftspänningen 12 till 24V AC/DC.

Mindre noder likt Adect närvarodetektor kan om den har en FTT-transceiver, dvs ej LinkPower, spänningsmatas från Dali-bussen.

Om man väljer Dali-don med inbyggdströmförsörjning för Dali-bussen kan man enkelt komplettera med exempelvis en Adect närvarodetektor till ett komplett system. Denna lösning är även gångbar om man inte har LonWorks-delen driftsatt, eftersom detektorn kommer att arbeta med "broadcast"-adressering. Se mer under rubriken Projekteringsförslag.Installation av Naronic Resursfiler

Fråga: Vad är Naronic Resursfiler?
Svar: I de fall det inte finns färdiga LonMark-profiler eller SNVT's/SCPT's måste man skapa egna resursfiler om man vill göra sina objekt mer användarvänliga. Exempelvis om man använder enumerationer behöver man resursfiler.

Nedan följer en instruktion om hur man installerar Naronic's Resursfiler. Installationsanvisningen förutsätter att en standardinstallation med standard resursfiler har installerats på datorn med sökvägen c:\lonworks\types.
I Naronic ResouceFiles.zip finns ett script benämnt setup.bat, vilken utför punkt 1 till 3 nedan.

1.
Skapa en ny katalog som heter naronic i katalogen c:\lonworks\types\user\.

2.
Kopiera alla resursfiler från Naronic vilka finns i filen
Naronic ResourceFiles.zip, till katalogen
c:\lonworks\types\user\naronic\. Lämpligen spar man filen i rätt katalog och zippar upp den till platsen den befinner sig på.

3.
Starta programmet "LonMark Device Resource Files Editor", c:\lonworks\bin\ldrfcat.exe.
Fram kommer en dialogruta benämnd: LonMark Device Resource File Catalog Browser. Man trycker OK och går vidare.4.
I denna dialogruta skall du gå till katalogen c:\lonworks\types och sedan trycka OK.


5.
I denna dialogruta skall du trycka på knappen Add A new Directory.6.
I denna dialogruta skall du gå till katalogen c:\lonworks\types\user\naronic\ och sedan trycka OK.7.
Tillbaka till huvuddialogrutan skall du trycka på knappen Refresh Now.


8.
Catalog Status skall nu visa: "Up To Date".
I
nstalltionen är komplett, tryck på Exit, för att avsluta programmet.

Det du har gjort är att lägga till en sökväg/katalog som innehåller reursfilerna från Naronic. När ett installationsverktyg sedan startar läser den in alla resurser och presenterar allt på ett förståligt sätt.Relationen: Naronic SW-artikelnr/LonMark SPID
Naronic har ett unikt artikelnr på varje programvara som har släppts publikt.
Ett exempel är följande:
120-005-0 a
"120" är programtyp
"005" är ett tilldelat löpnr
"0a" är versionen

Till varje artikelnr knyts ett LonMark SPID.
Ett exempel är följande:
9F:FE:FF:0A:5A:03:04:00
"9F:FE:FF" är Naronic LonMark ID
"0A:5A" är Device Classs
"03" är Usage

"04" är Channel type
"00" är Model number

I det Nodobjekt som finns i varje Nod från Naronic finns det två stycken konfigurations-variabler som heter SCPTdevMajVer och SCPTdevMinVer, dessa beskriver den exakta versionen av programmet. Ett exempel är följande:
SCPTdevMajVer är siffran i versionsdelen i Naronic artikelnr.
SCPTdevMinVer är bokstaven i versionsdelen i Naronic artikelnr, där a=1...b=2 osv.Nodeutil
Nodeutil är en "mycket gammal" programvara . Den är osupportad av Echelon sedan ett antal år men är fortfarande guld värd!

Följande kan man utföra med programmet som är DOS-baserat, vilket innebär att det inte finns avancerade funktioner som i LNS:en, vilket kan dölja problem, skapar responser, m.m..

Proceduren är följande: Starta programmet när inget annat program som använder nätverksinterfacet arbetar. Tryck på den aktuella nodens Service Pin för att registrera noden i programmet. Fortsätt enligt nedan."Main menu" kommer upp när man startat programmet:
A -- (A)dd node to list.
D -- Set the (D)omain of the network interface.
E -- (E)xit this application and return to DOS.
F -- (F)ind nodes in the current domain.
G -- (G)o to node menu.............
H -- (H)elp with commands.
L -- Display node (L)ist.
M -- Change node (M)ode or state.
O -- Redirect (O)utput to a file.
P -- Send a service (P)in message.
R -- (R)eboot 3150 node.
S -- Report node (S)tatus and statistics.
T -- (T)ransceiver parameters.
V -- Control (V)erbose modes.
W -- (W)ink a node.
Z -- Shell out to DOS.
NODEUTIL>

Normalt/oftast trycker man på G
som i Go To Node Menu för att komma till en specifik node man vill arbeta vidare med."Node menu" som kommer fram när man valt en specifik nod:
A -- Node (A)ddress table.
B -- (B)uffer configuration.
C -- Application (C)onfiguration structures.
D -- Node (D)omain table.
E -- (E)xit this menu and return to main menu.
G -- (G)o to another node.
H -- (H)elp with node commands.
M -- Change node (M)ode or state.
O -- Redirect (O)utput to a file.
R -- (R)ead node memory.
S -- Report node (S)tatus and statistics.
T -- (T)ransceiver parameters.
V -- Control (V)erbose modes.
W -- (W)rite node memory.
NODE:0>

I kommandopromten ser man NODE:0>. Det betyder att man arbetar med node nr 0, vilket normalt är nätverksinterfacet. Om man trycker G igen får man upp en lista på de noder som man tryckt på Service Pin på för att få dem registrerade i programmet. Välj rätt nodnummer och tryck Enter. Då skall om node svarar prompten ändras till exempelvis NODE:7> ifall man valt nod nr 7.1. Kontrollera kommunikationen
Den mest användbara funktionen är att kontrollera att noden kommunicerar. Det finns tillfällen när LonMaker säger att den inte kan kommunicera med en nod och då brukar man kontakta leverantören av produkten och framföra sitt klagomål trots att det är mycket troligt att det är LonMaker i sig självt som krånglar. Oftast brukar en omstart av programmet eller tyvärr hela datorn lösa problemet.

Tryck på R för Read node memory och välj en startadress och antal byte som skall läsas. Normalt kan man trycka Enter två gånger eftersom det inte spelar så stor roll vilken adress man läser i minnet utan att verkligen kan läsa dem. Om det snabbt rullar upp cirka 100 byte (vid TP/FT-10) betyder det att kommunikationen är dubbelriktad och utan problem. Om det "hackar" beror det på att nätverket är ganska tungt belastat, nätverket är felaktigt terminerat eller det är problem med node i sig själv. Kontrollerar med nätverksanalysator att trafiken är låg (<20%) och koppla exempelvis in noden direkt till datorn för att se om dem kommunicerar korrekt. Om nodens minne läses snabbt i detta fall finns det ett fel i termineringen av nätverket.2. Sätta noden i olika mode och utföra reset m.m..
Tryck Service Pin på de noder som du vill registrera i NodeUtil eller tryck A och ange Neuron ID på den nod du vill lägga till.

1.
Från Main Menu trycker du (M) och anger det Node ID som noden fått.

2.
Eller så trycker du på (G) från Main Menu och väljer rätt nod i listan, då kommer du till Node Menu och där trycker du (M).
När du gjort något av ovanstående så kommer du till Mode Menu, den ser ut som nedan.

Mode: (R)eset, o(N)line, o(F)fline, or (S)tate change:
(R)eset: Du gör en Reset på noden.
O(N)line: Du sätter noden i (Software) On-line läge.
o(F)fline: Du sätter noden i (Software) Off-line läge.
(S)tate: Kommer till State Menu.

State: (A)ppl-less, (U)ncnfg, (C)nfg, or (H)ard offline:
(A)ppl-less: Du sätter noden Application less.
(U)ncnfg: Du sätter noden Unconfigured.
(C)nfg: Du sätter noden Configured.
(H)ard offline: Du sätter noden Hardware Offline.

Mode Menu i NodeUtil har ungefär samma funktionallitet som Manage i LonMaker.3. Routerkonfigurationer kan utföras
...4. Polla och uppdatera nätverksvariabler
...5. Ändra kommunikationsparametrar
I vissa tillfällen kan man behöva ändra kommunikationsparametrarna i noden. Att göra detta innebär att man har MYCKET GOD KUNSKAP om minnesstrukturen i noden.6. Skapa en XIF-fil
Ibland behöver man en XIF-fil från en nod. Observera att det inte alltid finns fullständiga variabelnamn lagrade i noden. Det finns tillfällen när tillverkaren tar bort funktionen att lagra variabelnamn i klartext i noden för att spara minne för övriga funktioner i noden. I dessa fall måste man begära XIF-filen från tillverkaren.

Registrera den nod du vill skapa en XIF-fil för.
Gå till Node Menu (G).
Tryck (X) för att skapa en fil.
Ange filnamn och tryck ENTER.
Du kan ange hela sökvägen, C:\XIF\Device1 <enter>
Detta skapar filen Device1.xif i katalogen C:\XIF\
Om sökvägen inte finns så får du ett felmeddelande och den blir INTE sparad. Om du bara anger ett filnamn så sparas filen i den katalog du startade NodeUtil ifrån7. Läsa av nätverksstatistik och nodens arbetsmode
...Hur man lägger till SNVT's i en XIF med LonMaker

Det är nog allmänt känt att man får mycket, mycket, arbete med att binda om en massa noder om man behöver förändra XIF:en. Det vill säga att man måste lägga till några SNVT/SCPT.

Ett sätt att lösa det hela är att man vid kompilering av programmet
(något som tillverkaren utför) lägger till de aktuella SNVT/SCPT sist vid definitionen
och sedan ändrar program-ID till ett annat. Då kommer LonMakern acceptera och lägga till variablerna eller byta namnen på dem enligt den nya XIF:en.

Naronic har ett speciellt SPID (9F:FE:FF:00:00:00:00:00) som används när man måste kringgå ett aktuellt SPID som skulle behövas uppgraderas med MAJOR VERSION istället.

Kontakta oss för program som behöver kompileringar med
SPID = 9F:FE:FF:00:00:00:00:00.
Hur man ökar antalet "Credits" i LonMaker

Efter att ha installerat 64 noder i LonMaker behöver man troligtvis "fylla på" med fler Credits eftersom varje Device som installeras förbrukar en Credit. Vid leverans av LonMaker har man 64 st Credits att tillgå och man kan även installera upp till 500 st under maximalt 2 veckor "på kredit" utan att arbetet stoppas upp. När 2 veckor eller 500st Credits har används kommer LonMakern att blockeras för vidare användning. Man måste då lägga till alla så mycket Credits som har använts på kredit.

OBS! När du beställt Credits får man inte ändra något mer i LonMakern, för då ändrar man en PC-Key (den måste vara samma vid ansökan och när tilläget sker), se till att du har arbetat färdigt med LonMakern innan du beställer fler Credits.

1.
Öppna LonMakern och LonMaker-menyn, där öppnar du LonMaker Credits Info.
Det kommer upp en info-ruta som visar bla hur många Credits som finns tillgängliga, klicka på Add Credits

2.
LonMaker License Wizard öppnas.
I Credit Order-området fyller du i hur många Credits du vill lägga till. Om du vill behålla använda Credits skall rutan för det vara ibockad (den är redan förvald). Om du inte vill behålla "Used Credits" kommer dessa inte att kunna återanvändas om man gör decommission på ett Device.
Minsta antalet Credits att köpa är för närvarande 50 st.

Klicka på Next.

3.
Wizarden fortsätter...
Du ser nu en PC-Key, Serial Number och en Application Key (som är tom).
Klicka på Copy to Clipboard.
Klicka på Cancel.

4.
Om du vill skicka ordern via mail så öppna ett mailprogram, vill du faxa så öppna en editor för faxmeddelanden.

Klistra in det som kopierades till Clipboard i mailet/editorn.
Fyll i från vem ordern är ifrån (under FROM). Gå till Payment, där fyller du i om du vill betala med kreditkort eller faktura, sätt ett X i rutan [ ], för det betalningssätt du föredrar.

Fyll sedan i den information som krävs, t.ex kreditkortsnummer, telefonnummer och email-adress.

5.
Skicka ordern via mail till: credits@echelon.com eller v
ia fax till: +1 – 408 – 328 – 3802

6.
Du kommer att få ett svar från Echelon via mail. För att få tillgång till dina nya Credits så gör om steg 1 och 2. I steg 2 fyller du i hur många Credits du beställt. I steg 3 fyller du i den "Application Key" som du fått via mailet och klicka sedan på Finish.

Nu är det färdigt och du har dina nya Credits.